Na třicet soutěžících prezentovalo svou práci ve Studentské vědecké a umělecké činnosti PdF UP

Studentka Daniela Kalajcidisová (vlevo) přebírá účastnický diplom z rukou Libuše Ludíkové, proděkanky pro pro vědu, výzkum a doktorská studia PdF UP.
Foto:Miroslav Zavadil
pondělí 20. června 2016, 11:33

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého uspořádala 10. května již 10. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti, a to s mezinárodní účastí. Tato dnes již samozřejmá každoroční tradice byla znovu započata v roce 2006 pod vedením tehdejší děkanky PdF UP, prof. Libuše Ludíkové, současné proděkanky pro vědu, výzkum a doktorská studia, která celý ročník zahájila a na konci předala účastnické diplomy všem přítomným soutěžícím. V soutěži se utkalo na 30 studentů oborů bakalářských, magisterských, navazujících magisterských i doktorských, a to z různých oborů, což reflektuje pestrost studijní nabídky fakulty, ale také potenciál multioborového vědeckého bádání a umělecké tvorby.

V sekci speciálněpedagogických oborů dominovala oblast logopedie a předškolního či mladšího školního věku s tématy zaměřenými na vývoj řeči, jazyka a souvisejících dovedností v kontextu specificky narušeného vývoje řeči, bilingvismu, multilingvismu a multikulturality. Řešena byla školní docházka a připravenost dětí z logopedického pohledu na ni. Logopedky ale řešily také téma dospělého věku, např. příspěvek hodnotící vytvořený terapeutický postup zaměřený na specifické hlasové obtíže osob s Parkinsonovou chorobou a další témata. Své umístění mezi oceněnými našla i práce zaměřená na „wilderness therapy“, která zastupovala etopedicko-terapeutické téma a otázka subjektivního posuzování kvality života a spokojenosti osob s tělesným postižením. V soutěži se také představily práce prezentované v anglickém jazyce, tou byla také práce účastnice z polské Opolské univerzity referující o speciální metodě práce s dyslektiky při výuce cizího jazyka. Zastoupení měli i studenti z FPHaP Technické univerzity v Liberci.

Sekce pedagogických oborů byla reprezentována soutěžícími z Ústavu jazyků, jednalo se o práce zaměřené na anglický jazyk z pohledu využití médií ve výuce, ale také na genderovou problematiku a její reflexi v britských a amerických televizních pořadech. Učitelské obory zaznamenaly největší zájem soutěžících studentů a mezi oceněnými nakonec byly práce řešící možnosti využití počítačových her ve výuce na základní škole, matematická komponenta pregraduálního vzdělání na prvním stupni ZŠ a role hudební výchovy v průřezových tématech na ZŠ. Kromě studentů matematických oborů a hudební kultury se zaměřením na vzdělávání své příspěvky představili také studenti oborů primární pedagogiky, anglického jazyka, technické a informační výchovy a dalších.

Zvláštní pozornost byla věnována umělecko-didaktickým tématům, především hudebním, a to v sekci umělecké činnosti a tvorby. Z teoretických prací se jednalo o longitudinálně pojatou studii vývoje hlasového projevu, která představila především přístupy k hlasové pedagogice. Rozdílnými kritérii byly hodnoceny umělecké práce reprezentované uměleckou produkcí – v tzv. interpretační soutěži, která se konala s předstihem a jejíž výsledky byly vyhlášeny na začátku soutěže, mezi sebou soupeřili interpreti produkující klavírní, houslová či jiná představení, soutěžním byl například i celý záznam divadelního vystoupení.

Oceněno bylo nakonec 17 prací, další práce, které porota nehodnotila žádným místem, byly rovněž kvalitní, ale nevykázaly ve srovnání s ostatními dostatečnou originalitu či prezentaci. Dvě práce byly ale oceněny závěrečným čestným uznáním.

Dvanáctičlenná porota soutěže, která byla zastoupena jak profesory, tak docenty a doktory reprezentujícími jednotlivá pracoviště multioborově zaměřené fakulty, pracovala pod vedením předsedkyně doc. Vitáskové, která také shrnula výsledky celé konference v jejím závěru. Studentům byla během soutěže poskytnuta zpětná vazba jak ze strany poroty, tak přihlížejících hostů v rámci diskuse nad každým prezentovaným příspěvkem. Vítězným studentům pak byla dne 6. 6. 2016 slavnostně předána ocenění na setkání vedení fakulty s vedoucími ústavů, kateder a dalších pracovišť fakulty.

Desátý ročník soutěže proto můžeme hodnotit nejenom jako úspěšný, ale hlavně motivující další studenty k přihlášení se do dalšího ročníku soutěže, který zcela jistě bude v příštím roce opět jedním z příspěvků pedagogické fakulty k rozvoji vědecko-výzkumné a umělecko-tvůrčí práce studentů. Věříme, že se touto cestou daří motivovat studenty i k další vědecké práci, jelikož mnoho z nich se přihlásilo k doktorskému studiu na  PdF UP, nebo budou pokračovat v magisterských navazujících oborech. Soutěži přihlíželi i jejich vyučující či budoucí nebo současní školitelé.

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.